Werkwijze

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Als werknemers te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen arbeidsbelasting en belastbaarheid te hervinden. Arbeidsdeskundigen zijn experts in de onafhankelijke weging van belasting en belastbaarheid. Ze kunnen bij iedere werknemer op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen individuele omstandigheden. In deze analyse wordt niet alleen gekeken naar iemands fysieke, mentale en psychosociale omstandigheden maar ook naar de externe factoren, persoonlijke factoren en activiteiten.

Door deze integrale aanpak kan een arbeidsdeskundige disbalans niet alleen vaststellen, maar ook helpen voorkomen en helpen herstellen. Met deze brede kijk wordt de medewerker in disbalans ondersteunt bij het realiseren van reƫle en haalbare doelen. Samen zoeken naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek. Dit gebeurt door oplossingen op maat en motiverend coachen. Het is belangrijk dat de werknemer zelf gaat denken in mogelijkheden en oplossingen.

De arbeidsdeskundige is een autonome professional die altijd tot een onafhankelijk oordeel en deskundig advies komt. Op de volgende vragen kan hij of zij een antwoord geven:

 • Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
 • Is het eigen werk bij de werkgever passend te maken?
 • Zijn er mogelijkheden tot ander passend en duurzaam werk bij de werkgever?
 • Zijn er mogelijkheden voor passend en duurzaam werk buiten de organisatie?

Wat is een FML?

Om de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het verrichten van werk vast te stellen maken bedrijfsartsen veelal gebruik van een functionele mogelijkheden lijst (FML). Met een FML worden de mogelijkheden om te functioneren in kaart gebracht. Het vertrekpunt is daarbij datgene wat in het dagelijks leven gebruikelijk is voor normale gezonde mensen. In de FML kan de bedrijfsarts aangeven of in welke mate een werknemer daarmee vergeleken beperkingen heeft.

De bedrijfsarts is leidend in het kader van het vaststellen van de functionele mogelijkheden lijst. Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundigonderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over de belasting en belastbaarheid in relatie tot werk.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) regelt wat van een werkgever en werknemer wordt verwacht tijdens de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De bedoeling van de WvP is het terugdringen van langdurig verzuim door snel en effectief in te grijpen. De wet regelt tot in detail welke activiteiten werkgever en werknemer moeten verrichten om instroom WIA te voorkomen. Deze activiteiten zijn in grote lijnen:

 • Bij ziekte werknemer moet de werkgever dit binnen een week melden bij de bedrijfsarts of Arbodienst.
 • Bedrijfsarts moet binnen 6 weken met een probleemanalyse komen.
 • Naar aanleiding van de probleemanalyse moet uiterlijk binnen 8 weken een Plan van Aanpak voor re-integratie komen. Casemanager wordt aangesteld.
 • Werkgever moet alle vorderingen en afspraken bijhouden in een re-integratiedossier en evaluatiegesprekken houden met werknemer.
 • Na 42 weken wordt het UWV van de ziekte op de hoogte gesteld.
 • UWV beoordeeld na 2 jaar ziekte of de inspanningen van werkgever en werknemer voldoende zijn geweest. Dit gebeurt op basis van het re-integratieverslag.

Het UWV kan de WIA-aanvraag afwijzen voor werknemer van wie de werkgever niet voldoende zijn best heeft gedaan om re-integratie tot een succes te maken. Daarbij kan de loondoorbetalingsplicht met maximaal een jaar worden verlengd.

Wanneer een deskundigenoordeel?

Zowel werkgever en werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV bij een vastgelopen re-integratietraject. Met een deskundigenoordeel kan de re-integratie weer op gang gebracht worden. Ook kan u als werkgever zo zicht krijgen of u het plan van aanpak goed uitvoert of wellicht uw koers moet bijstellen. Snelle terugkeer naar werk is belangrijk voor de werkgever om hoge koten te voorkomen en belangrijk voor de werknemer om terugkeer naar de werkplek laagdrempelig te houden. Het UWV kijkt met een onafhankelijke blik naar de situatie van werkgever en werknemer en geeft een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer zijn eigen werk doen?
 • Is het werk binnen of buiten de organisatie dat de werknemer wil of moet doen passend voor de werknemer?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie van de werknemer?
 • Kan de werkgever het veelvuldig ziekteverzuim van zijn werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van zijn werknemer wordt aangepast? Of door zijn werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Onafhankelijk

Gericht

Deskundig